Sữa tươi Sữa chua Dalatmilk

Sữa tươi tiệt trùng không đường Dalatmilk 110ml

18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫
18.500₫

Sữa tươi tiệt trùng ít đường Dalatmilk 4x110ml

19.500₫
19.000₫
19.000₫
19.000₫
19.000₫
18.500₫
19.000₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
19.000₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
19.000₫
19.000₫
19.500₫
18.500₫
19.500₫
19.500₫
19.000₫
19.500₫
19.500₫
19.000₫
19.500₫
19.000₫
19.500₫
19.000₫
19.000₫
19.500₫
19.000₫
19.500₫
19.500₫
19.000₫
19.000₫
19.500₫
19.500₫
19.000₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
19.000₫
19.000₫
19.500₫
19.000₫
19.000₫
19.000₫
19.000₫
19.000₫
19.500₫
19.500₫
19.000₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫

Sữa tươi tiệt trùng có đường Dalatmilk 110ml

19.500₫
19.000₫
19.000₫
19.000₫
19.000₫
18.500₫
19.000₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
18.000₫
19.500₫
19.000₫
19.500₫
19.500₫
18.000₫
19.000₫
19.000₫
19.000₫
19.000₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
19.000₫
19.000₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
19.000₫
19.500₫
19.000₫
18.000₫
18.000₫
19.500₫
19.500₫
19.000₫
18.000₫
19.000₫
19.500₫
19.000₫
19.500₫
19.000₫
19.500₫
19.000₫
18.000₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
18.000₫
19.000₫
19.500₫
19.500₫
19.500₫
19.000₫
19.000₫
18.000₫
19.500₫
19.000₫
19.000₫
19.500₫
19.500₫
19.000₫
19.500₫

Sữa tươi tiệt trùng Vị Tự Nhiên Dalatmilk 220ml

7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.000₫
7.250₫
7.250₫
7.000₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.000₫
7.000₫
7.250₫
7.250₫
7.000₫
7.000₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫

Sữa tươi tiệt trùng Vị Tự Nhiên Dalatmilk lốc 4x180ml

31.000₫
30.000₫
30.000₫
31.000₫
31.000₫
31.000₫
28.500₫
31.000₫
31.000₫
31.000₫
31.000₫
30.000₫
31.000₫
28.500₫
31.000₫
30.000₫
31.000₫
31.000₫
31.000₫
31.000₫
31.000₫
30.000₫
31.000₫
31.000₫
30.000₫
31.000₫
31.000₫
31.000₫
31.000₫
30.000₫
31.000₫
31.000₫
30.000₫
30.000₫
31.000₫
31.000₫
30.000₫
31.000₫
30.000₫
31.000₫
31.000₫
31.000₫
31.000₫
31.000₫
30.000₫
31.000₫
31.000₫
30.000₫
31.000₫
31.000₫
31.000₫
31.000₫
31.000₫
31.000₫
31.000₫
31.000₫
30.000₫
31.000₫
30.000₫
31.000₫
31.000₫
28.500₫
31.000₫
31.000₫

Sữa tươi tiệt trùng không đường Dalatmilk 180ml

30.500₫
30.500₫
30.000₫
30.500₫
30.500₫
30.500₫
30.500₫
30.000₫
30.500₫
30.500₫
28.500₫
30.000₫
30.500₫
28.500₫
30.000₫
30.500₫
28.500₫
30.500₫
30.500₫
30.000₫
30.000₫
30.000₫
30.500₫
28.500₫
30.500₫
30.500₫
28.500₫
30.500₫
30.000₫
30.500₫
30.500₫
30.500₫
30.500₫
28.500₫
30.000₫
30.500₫
30.500₫
30.500₫
30.500₫
30.500₫
30.000₫
30.500₫
30.000₫
30.500₫
30.500₫
30.500₫
30.500₫
30.000₫
30.500₫
30.500₫
30.500₫
30.500₫
30.000₫
28.500₫
28.500₫
30.000₫
30.500₫
30.500₫
30.000₫
30.500₫
30.500₫
30.500₫
30.500₫
30.500₫

Sữa tươi tiệt trùng ít đường Dalatmilk 180ml

30.500₫
30.000₫
30.000₫
27.500₫
27.500₫
28.500₫
31.000₫
30.000₫
31.000₫
30.500₫
28.500₫
28.500₫
30.000₫
30.500₫
31.000₫
28.500₫
28.500₫
30.500₫
30.000₫
28.500₫
30.000₫
30.000₫
30.000₫
30.000₫
31.000₫
30.000₫
28.500₫
28.500₫
30.000₫
30.500₫
28.500₫
27.500₫
31.000₫
30.000₫
30.000₫
30.000₫
30.500₫
30.000₫
30.000₫
30.500₫
30.000₫
30.000₫
30.500₫
30.000₫
31.000₫
27.500₫
30.000₫
30.000₫
30.500₫
27.500₫
30.500₫
27.500₫
31.000₫
30.000₫
30.500₫
30.000₫
27.500₫
30.500₫
30.000₫
30.500₫
30.500₫
30.000₫
30.000₫
31.000₫

Sữa tươi tiệt trùng không đường Dalatmilk 220ml

7.500₫
7.500₫
7.250₫
6.800₫
7.500₫
7.500₫
7.000₫
7.200₫
6.500₫
7.200₫
6.750₫
7.250₫
7.200₫
7.500₫
7.500₫
7.000₫
7.500₫
6.500₫
7.200₫
7.200₫
6.750₫
7.500₫
7.500₫
7.200₫
7.500₫
7.250₫
7.500₫
7.200₫
7.200₫
6.800₫
7.500₫
7.200₫
7.200₫
7.200₫
6.750₫
7.200₫
7.500₫
6.750₫
7.200₫
7.500₫
6.500₫
7.500₫
6.750₫
7.200₫
6.750₫
7.500₫
7.200₫
7.200₫
6.750₫
6.750₫
7.500₫
7.000₫
7.200₫
7.200₫
7.200₫
7.500₫
6.800₫
7.250₫
7.500₫
6.500₫
7.200₫
7.500₫
7.200₫
7.200₫

Sữa tươi tiệt trùng ít đường Dalatmilk 220ml

7.500₫
7.250₫
7.250₫
7.000₫
7.500₫
6.800₫
7.000₫
7.200₫
7.250₫
7.200₫
7.000₫
7.200₫
7.200₫
7.500₫
7.200₫
7.200₫
7.500₫
7.200₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.000₫
7.250₫
7.000₫
7.250₫
7.000₫
7.200₫
7.250₫
7.200₫
7.500₫
7.200₫
7.250₫
7.000₫
7.200₫
7.200₫
7.000₫
7.000₫
7.250₫
7.200₫
7.500₫
7.000₫
7.200₫
7.200₫
7.000₫
7.000₫
7.250₫
7.200₫
7.200₫
7.250₫
7.200₫
7.200₫
7.500₫
7.250₫
7.000₫
7.250₫
7.200₫
7.250₫
7.200₫
7.000₫
7.200₫
7.250₫
7.500₫
7.250₫

Sữa tươi tiệt trùng có đường Dalatmilk 180ml

30.500₫
30.000₫
30.000₫
27.500₫
27.500₫
28.500₫
28.500₫
29.500₫
31.000₫
30.500₫
28.500₫
28.500₫
30.000₫
31.000₫
28.500₫
30.500₫
30.000₫
29.500₫
30.500₫
29.500₫
29.500₫
30.000₫
30.000₫
30.500₫
28.500₫
28.500₫
31.000₫
31.000₫
27.500₫
27.500₫
30.000₫
30.500₫
30.500₫
30.000₫
31.000₫
29.500₫
30.000₫
30.000₫
29.500₫
28.500₫
28.500₫
30.000₫
28.500₫
28.500₫
30.500₫
30.000₫
30.500₫
30.500₫
27.500₫
30.000₫
27.500₫
30.500₫
29.500₫
28.500₫
30.500₫
27.500₫
29.500₫
29.500₫
29.500₫
30.000₫
29.500₫
30.500₫
30.000₫
30.500₫

Sữa tươi tiệt trùng có đường Dalatmilk 220ml

7.500₫
7.250₫
7.250₫
7.000₫
7.500₫
6.800₫
7.000₫
7.200₫
7.250₫
7.200₫
7.000₫
7.500₫
7.200₫
7.200₫
7.200₫
7.250₫
7.250₫
7.200₫
7.250₫
7.000₫
7.000₫
7.500₫
7.200₫
7.250₫
7.200₫
7.000₫
7.250₫
7.200₫
7.000₫
7.500₫
7.500₫
7.000₫
7.200₫
7.200₫
7.200₫
7.250₫
7.250₫
7.500₫
7.200₫
7.250₫
7.250₫
7.250₫
7.000₫
7.000₫
7.500₫
7.200₫
7.200₫
7.000₫
7.250₫
7.200₫
7.000₫
7.250₫
7.200₫
7.000₫
7.200₫
7.250₫
7.200₫
7.250₫
7.200₫
7.200₫
7.250₫
7.000₫
7.200₫
7.250₫
zalo

SỮA CHO MỌI NHÀ

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG

TÃ & BỈM

ĐỒ DÙNG MẸ & BÉ