Sữa cho người bệnh tiểu đường

Sữa bột Glucerna Hương Vani 850g

823.000₫
825.000₫
838.000₫
835.000₫
825.000₫
823.000₫
830.000₫
818.000₫
846.000₫
837.000₫
830.000₫
818.000₫
818.000₫
825.000₫
818.000₫
830.000₫
830.000₫
825.000₫
818.000₫
830.000₫
838.000₫
837.000₫
818.000₫
825.000₫
830.000₫
825.000₫
830.000₫
846.000₫
818.000₫
837.000₫
825.000₫
830.000₫
837.000₫
825.000₫
818.000₫
825.000₫
Liên hệ
818.000₫
846.000₫
818.000₫
825.000₫
838.000₫
835.000₫
825.000₫
838.000₫
837.000₫
830.000₫
837.000₫
837.000₫
830.000₫
835.000₫
825.000₫
825.000₫
837.000₫
825.000₫
837.000₫
823.000₫
823.000₫
846.000₫
825.000₫
818.000₫
830.000₫
837.000₫
837.000₫

Sữa bột Glucerna Hương Vani 400g

375.000₫
378.000₫
382.000₫
380.000₫
376.000₫
375.000₫
379.000₫
373.000₫
386.000₫
380.000₫
381.000₫
381.000₫
380.000₫
373.000₫
378.000₫
378.000₫
378.000₫
378.000₫
375.000₫
380.000₫
378.000₫
373.000₫
373.000₫
378.000₫
380.000₫
386.000₫
379.000₫
373.000₫
381.000₫
376.000₫
380.000₫
376.000₫
Liên hệ
378.000₫
373.000₫
380.000₫
380.000₫
376.000₫
380.000₫
378.000₫
386.000₫
381.000₫
380.000₫
373.000₫
378.000₫
373.000₫
381.000₫
373.000₫
381.000₫
382.000₫
378.000₫
373.000₫
379.000₫
380.000₫
380.000₫
380.000₫
382.000₫
386.000₫
382.000₫
380.000₫
381.000₫
381.000₫
375.000₫
373.000₫

Sữa bột Vinamilk Sure Diecerna 900g

560.000₫
Liên hệ
564.000₫
568.000₫
502.000₫
498.000₫
Liên hệ
513.000₫
Liên hệ
Liên hệ
568.000₫
513.000₫
Liên hệ
568.000₫
Liên hệ
502.000₫
513.000₫
502.000₫
Liên hệ
560.000₫
513.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
568.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
568.000₫
513.000₫
Liên hệ
513.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
568.000₫
568.000₫
Liên hệ
568.000₫
Liên hệ
564.000₫
Liên hệ
568.000₫
502.000₫
Liên hệ
513.000₫
564.000₫
513.000₫
513.000₫
560.000₫
Liên hệ
Liên hệ
568.000₫
568.000₫
564.000₫
Liên hệ
Liên hệ
513.000₫
Liên hệ
513.000₫

Sữa bột Vinamilk Sure Diecerna 400g

264.000₫
Liên hệ
Liên hệ
268.000₫
237.000₫
Liên hệ
Liên hệ
244.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
244.000₫
Liên hệ
Liên hệ
244.000₫
244.000₫
Liên hệ
Liên hệ
244.000₫
Liên hệ
Liên hệ
237.000₫
244.000₫
Liên hệ
244.000₫
244.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
237.000₫
268.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
268.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
244.000₫
Liên hệ
Liên hệ
264.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
244.000₫
Liên hệ
Liên hệ
237.000₫
Liên hệ
Liên hệ
244.000₫
Liên hệ
264.000₫

Sữa bột Abbott Glucerna hương lúa mạch 850g

823.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
825.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
846.000₫
Liên hệ
834.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
846.000₫
Liên hệ
834.000₫
Liên hệ
Liên hệ
834.000₫
Liên hệ
825.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
823.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
825.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
846.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
834.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
834.000₫
Liên hệ
834.000₫
846.000₫
834.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
823.000₫
825.000₫
Liên hệ
834.000₫
Liên hệ

Sữa uống Varna Diabetes 237 ml

33.500₫
33.500₫
33.500₫
Liên hệ
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
Liên hệ
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
Liên hệ
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
Liên hệ
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
Liên hệ
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
33.500₫
Liên hệ
33.500₫
33.500₫
33.500₫
Liên hệ
33.500₫
33.500₫
Liên hệ
33.500₫
33.500₫

Sữa uống Abbot Glucerna hương vani 220ml

45.000₫
45.000₫
45.000₫
44.500₫
45.000₫
44.000₫
45.000₫
44.500₫
44.500₫
44.500₫
45.000₫
45.000₫
44.500₫
44.500₫
44.500₫
45.000₫
45.000₫
45.000₫
44.500₫
45.000₫
45.000₫
44.500₫
44.500₫
Liên hệ
44.500₫
44.500₫
44.500₫
44.500₫
45.000₫
44.500₫
45.000₫
44.500₫
45.000₫
44.500₫
45.000₫
45.000₫
44.500₫
44.500₫
44.500₫
44.500₫
45.000₫
45.000₫
44.500₫
45.000₫
45.000₫
45.000₫
45.000₫
45.000₫
44.500₫
45.000₫
44.500₫
44.500₫
45.000₫
45.000₫
45.000₫
45.000₫
45.000₫
45.000₫
45.000₫
44.500₫
44.500₫
44.500₫
44.500₫
45.000₫
zalo

SỮA CHO MỌI NHÀ

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG

TÃ & BỈM

ĐỒ DÙNG MẸ & BÉ